Search Results (33)

View
Selected filters:
  • European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
BITESIZE Biology
Conditions of Use:
Read the Fine Print
Rating

BITESIZE Biology -- õppematerjale bioloogias. Mitmesuguste bioloogiateemade käsitlusi: tekst, skeemid ja animatsioone, testid (The Biosphere, The World of Plants, Animal Survival, Investigating Cells, The Body in Action, Inheritance, Biotechnology…).

Subject:
Biology
Material Type:
Assessment
Homework/Assignment
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Botaanika konspekt gümnaasiumile
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Botaanika konspekt mükoloogia, lihhenoloogia ja taimeökoloogia alustega ja mõningate praktiliste tööde juhenditega. Põhjalik valikkursuse õppematerjal gümnaasiumiõpilasele

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Eesti lülijalgsed
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Eesti lülijalgsete (putukad, ämblikulaadsed, vähilaadsed ja hulkjalgsed) süstemaatiline ülevaade. Välisehitus, paljunemine ja ökoloogia, lisaks folkloorist. Ulatuslik illustreeritud materjal, viited jms. "Lülijalgsed" sobib nende selgrootute põhjalikuks tundmaõppimiseks, klassitunni illustreerimiseks ja muidugi lisainfo allikaks nii õpetajale kui õpilasele. Kindlasti saaks selle alusel korraldada tunde ka arvutiklassis, kuid siis peaks õpetaja leidma aega vastavad töölehed/küsimused ise koostada.

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Eesti selgroogsed
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Interaktiivne õpiprogramm. Eestis leitud 484 selgroogsete loomade liigist on Eesti selgroogsete lehekülgedele paigutatud 283. Need on süstematiseeritud loomarühmade (kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud, imetajad) lõikes. Lisaks loomarühmade ja liikide kirjeldustele on Eesti selgroogsed varustatud ka õpiülesannetega, liigi leidmist hõlbustab tähestikuline liiginimekiri. Programmist leiab veel vastava loomarühma üldiseloomustuse, Eestiga seotud teabe ning looduskaitsealuste liikide või bibliograafilise lisainfo leheküljed. Liigikirjelduste leheküljed on koostatud kahetasemelistena: esimesena avaneb üldine liigikirjeldus koos selle esindaja pildiga (viimasel klikkimine võimaldab pidil kujutatud looma suuremana vaadata), sealt edasi on võimalik jõuda konspektiivse täiendava infoni vastava liigi kohta.

Material Type:
Homework/Assignment
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Eesti taimed
Rating

Tegemist on interaktiivse õpiprogrammiga, mille informatiivne osa sisaldab 335 taime kirjeldust ning erinevate taimerühmade ja koosluste iseloomustusi. Programm on varustatud taimeliike ja kooslusi tutvustavate fotodega ning taimede ehitust ja paljunemist selgitavate joonistega. Õpiülesannete osa koosneb täiendavatest töölehtedest, elektroonilistest testidest ja taimede määramise programmist.

Subject:
Education
Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Evolutsioonilised seletused inimeste haigustele
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Evolutsioonilised vastused küsimusele miks me oleme haigustele vastuvõtlikud ja miks meie keha ei tööta paremini võib tinglikult jaotada järgmistesse kategooriatesse: Kaitsereaktsioonid; Konfliktid teiste organismidega; Fülogeneetilisest pärandist ja disainikompromissidest tingitud piirangud; Kaugenemine evolutsioonilise adaptatsiooni keskkonnast; Geneetilised riukad (genetic quirks).

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Human Anatomy Online
Rating

Õpiprogramm inimese anatoomiast: selgitav tekst, illustratsioonid ja animatsioonid, otsingumootor. Elundkonna üldülevaate juurest hiireklikiga järjest väiksemate osadeni. Abiks on seletav sõnastik, lisatud on huvipakkuvaid fakte, lehekülgedele on paigutatud ka lisaviiteid.Illustratsioone on palju, animatsioone kümmekond (sh südame ja kopsude töö, lihase kokkutõmbe mehhanism, helilainete liikumine kõrvas jm).

Subject:
Biology
Material Type:
Game
Homework/Assignment
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Kõrv loodusesse - loodushelid ja helid looduses
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Loodushelid ja helid looduses. Veebilehed info ja illustratsioonidega vastavatest liikidest, võimalik kuulata helindeid. Kõrv loodusesse kasutab kahte erinevat kokkusurutud helifaili formaati: mp3 ja real audio. Üldjuhul võimaldab mp3-formaat paremat kvaliteeti, kuid faili maht on suur. Real audio on väiksema failimahuga, kuid sellega kaasneb kehvem kvaliteet. Aeglase ühenduse korral on seetõttu otstarbekam valida real audio helindid. Kiirema ühenduse korral tasub kuulata parema kvaliteediga mp3 helindeid. Mõned helindid on siiski toodud ka wav-failidena, mis tähendab, et heli kõlab just sellisena, nagu ta lindistati, kuid selle võrgust mahalaadimine võtab kauem aega. Wav-formaati on kasutatud sihktiivaliste häälte puhul, kuna teised formaadid kippusid neid liigselt moonutama. Helid, mida võiks kuulata ka kõrvailu pärast, on enamasti stereohelidena, mis tähendab samuti suuremat mahtu ja pikemat laadimisaega.

Material Type:
Lecture Notes
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Loengukonspektid evolutsioonist
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Evolutsiooni loengutes üliõpilastele antakse ülevaade kohastumisest, liigi mõistest, liigitekkest, looduslikust valikust jms. Mitmeid selgitavaid näiteid, näiteks ristumisbarjääridest liigitekkel. Autoripoolsed pealkirjad alapeatükkidele: Evolutsiooni idee teke ja areng; Adaptatsioon,liik, liikidevahelised erinevused; Looduslik valik; Fossiilid, makroevolutsioonilised muutused; Liigiteke, evolutsiooniline BioGeo; Fülogeneesi rekonstrueerimine. Arusaadava esituse tõttu sobib hästi kasutamiseks ka gümnaasiumis.

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Loomafüsioloogia loenguid
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Kõrgkooli tasemel loengukonspektid teatud teemadest loomafüsioloogias: membraanide füsioloogia, närvisüsteem, meeleelundite füsioloogia, veebilanss, termoregulatsioon, sigimine.

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Loomariik: selgrootud
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

TÜ Loomaökoloogia õppetooli dotsendi M.Martini loengute lühikonspekt üliõpilastele. Seega on konspekt üldhariduskooli õpetajale pigem lisamaterjaliks, täpsema info leidmiseks või huviliste õpilaste suunamiseks.

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Pärandkoosluste Kaitse Ühing
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Pärandkoosluste Kaitse Ühing (PKÜ) on mittetulunduslik valitsusväline ühing, mis on asutatud 27. märtsil 1997. a. eesmärgiga tagada Eesti pärandkoosluste püsimine. Pärandkooslused on põlised inimtekkelised pool-looduslikud kooslused, eelkõige puisniidud, alvarid, luhaheinamaad ja rannaniidud. Ühingu koduleheküljel ongi teavet nendest kooslustest, sh nõuanded majandamiseks ning ühingu tegevusest (nt talgud).

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011