Search Results (34)

View
Selected filters:
  • European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
BITESIZE Biology
Conditions of Use:
Read the Fine Print
Rating

BITESIZE Biology -- õppematerjale bioloogias. Mitmesuguste bioloogiateemade käsitlusi: tekst, skeemid ja animatsioone, testid (The Biosphere, The World of Plants, Animal Survival, Investigating Cells, The Body in Action, Inheritance, Biotechnology…).

Material Type:
Assessment
Homework/Assignment
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Botaanika konspekt gümnaasiumile
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Botaanika konspekt mükoloogia, lihhenoloogia ja taimeökoloogia alustega ja mõningate praktiliste tööde juhenditega. Põhjalik valikkursuse õppematerjal gümnaasiumiõpilasele

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Eesti lülijalgsed
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Eesti lülijalgsete (putukad, ämblikulaadsed, vähilaadsed ja hulkjalgsed) süstemaatiline ülevaade. Välisehitus, paljunemine ja ökoloogia, lisaks folkloorist. Ulatuslik illustreeritud materjal, viited jms. "Lülijalgsed" sobib nende selgrootute põhjalikuks tundmaõppimiseks, klassitunni illustreerimiseks ja muidugi lisainfo allikaks nii õpetajale kui õpilasele. Kindlasti saaks selle alusel korraldada tunde ka arvutiklassis, kuid siis peaks õpetaja leidma aega vastavad töölehed/küsimused ise koostada.

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Eesti selgroogsed
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Interaktiivne õpiprogramm. Eestis leitud 484 selgroogsete loomade liigist on Eesti selgroogsete lehekülgedele paigutatud 283. Need on süstematiseeritud loomarühmade (kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud, imetajad) lõikes. Lisaks loomarühmade ja liikide kirjeldustele on Eesti selgroogsed varustatud ka õpiülesannetega, liigi leidmist hõlbustab tähestikuline liiginimekiri. Programmist leiab veel vastava loomarühma üldiseloomustuse, Eestiga seotud teabe ning looduskaitsealuste liikide või bibliograafilise lisainfo leheküljed. Liigikirjelduste leheküljed on koostatud kahetasemelistena: esimesena avaneb üldine liigikirjeldus koos selle esindaja pildiga (viimasel klikkimine võimaldab pidil kujutatud looma suuremana vaadata), sealt edasi on võimalik jõuda konspektiivse täiendava infoni vastava liigi kohta.

Material Type:
Homework/Assignment
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Eesti taimed
Rating

Tegemist on interaktiivse õpiprogrammiga, mille informatiivne osa sisaldab 335 taime kirjeldust ning erinevate taimerühmade ja koosluste iseloomustusi. Programm on varustatud taimeliike ja kooslusi tutvustavate fotodega ning taimede ehitust ja paljunemist selgitavate joonistega. Õpiülesannete osa koosneb täiendavatest töölehtedest, elektroonilistest testidest ja taimede määramise programmist.

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Evolutsioonilised seletused inimeste haigustele
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Evolutsioonilised vastused küsimusele miks me oleme haigustele vastuvõtlikud ja miks meie keha ei tööta paremini võib tinglikult jaotada järgmistesse kategooriatesse: Kaitsereaktsioonid; Konfliktid teiste organismidega; Fülogeneetilisest pärandist ja disainikompromissidest tingitud piirangud; Kaugenemine evolutsioonilise adaptatsiooni keskkonnast; Geneetilised riukad (genetic quirks).

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Human Anatomy Online
Rating

Õpiprogramm inimese anatoomiast: selgitav tekst, illustratsioonid ja animatsioonid, otsingumootor. Elundkonna üldülevaate juurest hiireklikiga järjest väiksemate osadeni. Abiks on seletav sõnastik, lisatud on huvipakkuvaid fakte, lehekülgedele on paigutatud ka lisaviiteid.Illustratsioone on palju, animatsioone kümmekond (sh südame ja kopsude töö, lihase kokkutõmbe mehhanism, helilainete liikumine kõrvas jm).

Material Type:
Game
Homework/Assignment
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Kõrv loodusesse - loodushelid ja helid looduses
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Loodushelid ja helid looduses. Veebilehed info ja illustratsioonidega vastavatest liikidest, võimalik kuulata helindeid. Kõrv loodusesse kasutab kahte erinevat kokkusurutud helifaili formaati: mp3 ja real audio. Üldjuhul võimaldab mp3-formaat paremat kvaliteeti, kuid faili maht on suur. Real audio on väiksema failimahuga, kuid sellega kaasneb kehvem kvaliteet. Aeglase ühenduse korral on seetõttu otstarbekam valida real audio helindid. Kiirema ühenduse korral tasub kuulata parema kvaliteediga mp3 helindeid. Mõned helindid on siiski toodud ka wav-failidena, mis tähendab, et heli kõlab just sellisena, nagu ta lindistati, kuid selle võrgust mahalaadimine võtab kauem aega. Wav-formaati on kasutatud sihktiivaliste häälte puhul, kuna teised formaadid kippusid neid liigselt moonutama. Helid, mida võiks kuulata ka kõrvailu pärast, on enamasti stereohelidena, mis tähendab samuti suuremat mahtu ja pikemat laadimisaega.

Material Type:
Lecture Notes
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Loengukonspektid evolutsioonist
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Evolutsiooni loengutes üliõpilastele antakse ülevaade kohastumisest, liigi mõistest, liigitekkest, looduslikust valikust jms. Mitmeid selgitavaid näiteid, näiteks ristumisbarjääridest liigitekkel. Autoripoolsed pealkirjad alapeatükkidele: Evolutsiooni idee teke ja areng; Adaptatsioon,liik, liikidevahelised erinevused; Looduslik valik; Fossiilid, makroevolutsioonilised muutused; Liigiteke, evolutsiooniline BioGeo; Fülogeneesi rekonstrueerimine. Arusaadava esituse tõttu sobib hästi kasutamiseks ka gümnaasiumis.

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Loomafüsioloogia loenguid
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Kõrgkooli tasemel loengukonspektid teatud teemadest loomafüsioloogias: membraanide füsioloogia, närvisüsteem, meeleelundite füsioloogia, veebilanss, termoregulatsioon, sigimine.

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Loomariik: selgrootud
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

TÜ Loomaökoloogia õppetooli dotsendi M.Martini loengute lühikonspekt üliõpilastele. Seega on konspekt üldhariduskooli õpetajale pigem lisamaterjaliks, täpsema info leidmiseks või huviliste õpilaste suunamiseks.

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Pärandkoosluste Kaitse Ühing
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Pärandkoosluste Kaitse Ühing (PKÜ) on mittetulunduslik valitsusväline ühing, mis on asutatud 27. märtsil 1997. a. eesmärgiga tagada Eesti pärandkoosluste püsimine. Pärandkooslused on põlised inimtekkelised pool-looduslikud kooslused, eelkõige puisniidud, alvarid, luhaheinamaad ja rannaniidud. Ühingu koduleheküljel ongi teavet nendest kooslustest, sh nõuanded majandamiseks ning ühingu tegevusest (nt talgud).

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Roheline Raamat - kuidas saada rikkaks?
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Liikumise pakenditöörühma eestvedaja Juhan Ruudu kirjutisest (1997) leiate seisukohti ja näiteid, kuidas igaüks meist, olgu siis üksikisikuna, pereliikmena või ettevõtjana oma elukorraldust ja tarbimisharjumusi analüüsides ning neid pisut muutes tooks kasu keskkonnale. Samas kajastub see muutus tingimata ka inimese nn eelarves märkimisväärse kulutuste vähenemise näol. Rikkamaks peaks lugeja käesolevat elektroonset raamatut lugedes saama igal juhul - kasvõi teadmiste ja ilmaasjadest arusaamise poolest.

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Telemaatikaprojekti Tyybel koondmanuaal
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Arvutisidel põhinev loodusteaduslik simulatsiooniprojekt "Tyybel" toimus neljal õppeaastal. Projekti käsiraamatutesse on nende aastate jooksul artikleid kirjutanud paljud head spetsialistid. Ökoloogiast ja looduskaitsest, inimese füsioloogiast, lisaainetest toidus, bioeetikast jm.

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Terviseportaal Kliinik
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Portaalist leiab inimese füsioloogia- ja terviseinfot ka bioloogiaõpetaja. Käsimüügiravimite tutvustus, erialaarstiga konsulteerimise võimalus, artiklid, arutelu, testid, otsing

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Terviseportaal inimene.ee
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Portaal tervise- ja meditsiiniteemadel: soovitused (näiteks tervisespordi ja toitumise kohta), meditsiinivaldkonna uudised, teatud teemade laiem käsitlus, teadmised haiguste ja nende ravivõimaluste kohta

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
Tsütogeneetika
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Lisamaterjal õpetajale. Kõrgkooli tasemel loengumaterjal tsütogeneetikast. Vaatluse all on: kromosoomide ehitus, kromosoomide molekulaarne koostis, kromosoomid rakutsüklis, kromosoomianalüüs ja karüotüüp, molekulaarne tsütogeneetika, mutatsioonid ja imprinting, kromosoomhaigused ja kromosoomianomaaliad kasvajates.

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011
TÜ Loodusteaduslikud mudelid: Rakumaailm
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Rakumaailm" koosneb 10 mudelist, mille konstrueerimisega omandavad 11.-12. klassi õpilased arusaamise gümnaasiumibioloogias käsitletavatest bioloogilistest protsessidest. Eelneva registreerimisega saavad õpetajad määrata õpilastele kindlad mudelivariandid koos lisaküsimustega ning järgnevalt ka vaadata saavutatud tulemusi.

Material Type:
Reading
Simulation
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Date Added:
02/16/2011