PROIECT DIDACTIC

PROIECT   DIDACTIC

 

Data: 

Profesor: CRĂCIUN CLAUDIA

Scoala: COLEGIUL NAŢIONAL ,, SIMION BĂRNUŢIU,,

Localitatea : ŞIMLEU SILVANIEI

Clasa: a IX a E

Aria curriculara: Om si societate

Unitatea de invatare: Hidrosfera

Titlul lectiei: Apele continentale - apele curgătoare

Scopul  lecţiei: Cunoaşterea de către elevi a principalelor tipuri de ape continentale, a elementelor componente ale unui râu, a legăturii dintre elementele  mediului, precum şi formarea  unor noţiuni operaţionale necesare înţelegerii importanţei  apelor curgătoare pentru om.

Competenţe specifice:

1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice  şi disciplinare specifice

3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese  naturale

4.6. Descrierea  şi explicarea faptelor observate pe teren sau identificate pe modele

5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice  diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale hidrografiei în contextul mediului inconjurator.

Obiective operaţionale:La sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili:

O1. Sa descrie elementele unui râu

O2. Să compare  sectoarele  cursului de apă

O3. Să asocieze următoarele definiţii: afluent, confluenţă, râu colector

O4. Să aplice  cunoştinţe referitoare la râuri în explicarea  formării estuarelor şi a deltelor

O5. Sa  analizeze harta fizică a lumi şi să identifice cele mai mari  fluvii de pe glob.

O6. Să argumenteze importanţa apelor curgătoare pentru om prin realizarea unui scurt eseu.

Tipul lecţiei: predare –învăţare-evaluare

Demersul didactic:

a)      Resurse procedurale:  lucrul cu harta, conversaţia euristică, explicaţia

b)      Resurse materiale: manual,  fişe de lucru, fişe de evaluare formativă,

c)      Forma de activitate: frontală, pe grupe, individuală

Locul de desfăşurare: sală de clasă

Evaluare: chestionare orală, observarea sistematică a elevilor, evaluare scrisă

 

Biblografie

Ø  Neguţ S.,Ielenicz M.,Apostol G.,Băltenu D.,  Manual pentru clasa a IX a Geografie fizică generală, Editura Humanitas Educational, Bucureşti,2007

Ø  Dulamă M.E., Modele, strategii si tehnici didactice activizante cu aplicaţii in geografie, Ed. Clusium,Cluj Napoca,2002

Ø  Atlas de geografie

Anticiparea  dificultăţilor

ü  Deteriorarea materialului natural – reorganizarea grupelor

ü  Intrebări  suplimentare- asigurarea unui fond de  documentare

 

 

Scenariul didactic

 

 

ETAPELE LECŢIEI

ACTIVITATEA  PROFESORULUI

ACTIVITATEA ELEVILOR

Moment organizatoric

(timp 1.min)

Asigură climatul necesar desfăşurării lecţiei. Notează absenţii.

Işi pregătesc cărţile şi caietele

Verificarea  cunoştinţelor

(timp: 5 min)

Formulează intrebări din lecţia anterioară ”Componentele hidrosferei”

Ce este hidrosfera? Care sunt stările de agregare ale apei ? Descrieţi pe scurt procesele  circuitului apei in natură.

Care sunt componentele hidrosferei ?

Răspund la intrebările adresate.

Captarea  atenţiei

(timp: 2 min)

Cere elevilor să precizeze ce tipuri de ape  au in perimetrul localităţii de reşedintă

Formulează raspunsuri

Anunţarea temei şi a obiectivelor

(timp: 2 min.)

Informează elevii cu privire la titlul lectiei (Apele  continentale- apele curgătoare), scopul  si obiectivele urmărite.

Notează titlul in caiete. Sunt atenţi la obiectivele anunţate.

Dirijarea invăţării

(timp: 20 min)

Imparte  elevii în şase grupe şi repartizează fiecărei grupe sarcinile de lucru. Pe feţele  acestuia sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează.  Face  corespondenţa dintre aceste verbe de  acţiune  şi obiectivele lecţiei.

Precizează că se  va lucra in  grup 10 minute, după care se vor prezenta rezultatele activităţii intregii clase.

Oferă lămuriri suplimentare pentru a se asigura că elevii au inţeles ce au de făcut in continuare.

Urmăreşte ritmul de lucru şi incadrarea în cerinţele  formulate.

 

Organizează prezentarea  produselor activităţilor de echipă.

Corectează eventualele erori şi completează   răspunsurile date de elevi. Intăreşte  soluţiile corecte. 

Grupa 1

Face  observaţii asupra fisei de lucru, identifică elementele unui râu. Descrie  fiecare element al râului şi completează desenul din fişă

 

Grupa 2

Realizează sarcini in jurul verbului a compara. Citesc cu atentie  informaţia din fişa de lucru şi completează apoi tabelul

 

Grupa 3

Membrii echipei extrag informaţii din  schema si textele puse la dispoziţie.

Asociază următorii termeni:afluent,confluenţă, râu colector

 

 

 

Grupa 4

Aplică cunoştinţele referitoare la râuri în explicarea  formării  estuarelor şi deltelor pe baza lecturării textului din fişa suport.

 

Grupa 5

Analizează harta fizică a lumii si identifică principalele fluvii din America, Africa, Asia si Europa

Grupa 6

Pe baza cunoştinţelor din viaţa  curentă  realizează un scurt eseu prin care argumentează  afirmaţia : „Apele curgătoare  au un rol deosebit de important pentru om”.

Conexiunea inversă

(timp: 5min)

Realizează o trecere in revistă a conţinuturilor. Intocmeşte  pe tablă o schemă sumară  a celor discutate.

Işi  notează schema în caiete

Evaluare formativă

(timp: 5 min)

Aplică testul de evaluare. Face aprecieri asupra activităţii elevilor in timpul orei. Notează elevii care s-au remarcat.

Completează testul

Transferul cunoştinţelor

(timp: 1min.)

Indică tema pentru acasă(diferenţiată):

Importanţa apelor curgătoare,

Viituri şi inundaţii

Işi notează tema pentru acasă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema lectiei                                                                                          pâraie

                                                                                       ape curgătoare              râuri

                                                     de suprafaţă                                                        fluvii

                                                                                       ape stătătoare

Apele continentale:

                                                                                        gheţari

 

                                                                                         ape subterane

Caracteristicile apelor curgătoare

-          curg întotdeauna spre locul cel mai jos al suprafeţei terestre, datorită gravitaţiei

-          au un loc adâncit în scoarţa terestră pe unde curg(albie)

-          curg permanent sau temporar

-          apa provine din precipitaţii, din topirea zăpezilor sau a gheţarilor şi din apele subterane

-          forma de relief creată- valea

Elementele unui râu:

-  izvor

-  curs (cu trei sectoare: superior,mijlociu, inferior )

-  gura de varsare râului

-  bazinul hidrografic

- cumpăna de ape

 

Alimentarea  râurilor: la alimentarea râurilor participă de obicei mai multe  surse

- din ape subterane (alimentare subterană)

-  din ploi (alim. pluvială)

-  din topirea  zăpezii (nivală)

- din topirea  gheţarilor (glaciară)

 

Debitul : este cantitatea(volumul) de apă scursă într-un anumit timp printr-un loc(secţiune) a râului.Se exprimă în m3/s. Poate varia de la o zi la alta, lună la alta. Aceste  variatii ale debitului in timp de un an precum si nivelul râului  reprezintă regimul de scurgere(hidrologic) al râului.

 

Factori ce influenţează debitul:

-  cantitatea de precipitaţii care cade in bazinul râului

-  temperatura aerului

-  vegetaţia

-  relieful

Ø  suprafaţa bazinului

-  rocile

 

Viiturile – creşteri de debite excepţionale, produse intâmplător şi pe scurtă durată- pot determina inundaţii

 

Fluvii exemple

 

 

 


Nume…………………

Prenume ………………………

 

Fisa  de evaluare  formativă

Acumulează  cât mai multe  puncte !

 

1.Completează spaţiile punctuate din textul următor:

Apele continentale de suparafaţă  se clasifică in : ape stătătoare, ape ……………………. si gheţari. Denumite general râuri acestea curg spre locurile cele mai joase ale suprafeţei terestre  datorită………………. . Râurile au un izvor, un curs iar locul de varsare se numeşte ……………

Râul care se varsă in alt râu se numeşte…………….., iar locul unde se unesc cele doua râuri se numeşte ………………....  Apa unui râu provine din ape subterane, din …………….., din topirea zăpezii sau a …………….., sau din ………………. si mlaştini.

 

Pentru fiecare soluţie  corectă primeşti 0,50 puncte. Total 4 puncte

 

2. Notează cu X afirmaţiile  corecte:

ð     Un râu   formează intotdeauna  la gura de vărsare in mare un estuar

ð     Dunărea   formează la gura de varsare o deltă

ð     Nilul este cel mai mare fluviu al Africii

ð     Debitul unui râu reprezintă cantitatea de apă scursă in unitate de timp prin albia sa intr-o anumita secţiune.

ð     Alimentarea unui râu din  ploi şi zăpezi se numeşte alimentare  pluvio- nivală

ð     Cursul unui râu se imparte in doua sectoare.

ð     Afluentul este râul in care se varsă un alt râu.

ð     Fluviul Amazon  străbate continental Asia

ð     Forma de relief creată de un râu se numeşte vale

ð     Un factor ce influenţează debitul râului este  temperature aerului

 

Pentru fiecare  soluţie corectă primeşti 0,50 puncte. total 5 puncte

 

Notă: 1 punct  se acordă din oficiu

 

Timp de lucru 5 minute

Return to top